Jing, Siqun, Yixian Tu, Hongyue Zhai, Junyan Zhang, Genmei Liu, Jinsheng Cheng, Suhua Qi, Yunguo Liu, and Liang-Jun Yan. “Orientin Protects BV-2 Microglial Cells Against Hypoxia Reoxygenation Injury through Inhibiting Oxidative Stress”. Free Radicals and Antioxidants 13, no. 2 (February 22, 2024): 60–66. Accessed July 25, 2024. https://www.antiox.org/index.php/fra/article/view/357.