Jing, Siqun, Yixian Tu, Hongyue Zhai, Junyan Zhang, Genmei Liu, Jinsheng Cheng, Suhua Qi, Yunguo Liu, and Liang-Jun Yan. 2024. “Orientin Protects BV-2 Microglial Cells Against Hypoxia Reoxygenation Injury through Inhibiting Oxidative Stress”. Free Radicals and Antioxidants 13 (2):60-66. https://doi.org/10.5530/fra.2023.2.11.