Chan, Eric Wei Chiang, Yuen Ping Tan, Sze Jia Chin, Li Yi Gan, Kor Xian Kang, Chin Hong Fong, Hui Qi Chang, and Yee Chern How. 2014. “Antioxidant Properties of Selected Fresh and Processed Herbs and Vegetables”. Free Radicals and Antioxidants 4 (1):39-46. https://doi.org/10.5530/fra.2014.1.7.